Monday, December 5, 2022

FUNDASAUN MAHON FASILITA TREINAMENTU MONEYMINDED BA KONSTITUANTE SIRA IHA SUKU BECO

 

FOTO SESAUN TREINAMENTU IHA SEDE SUKU BECO


Beco Covalima – 30 Novembro 2022

Fundasaun Many Hands One Nation (MAHON) Liu husi Unidade servisu Advocacia Implementa Inisiativa Planu Involvimentu Foun Nebe foin desemvolve ho Autor relevante sira hodi integra mos Treinamento MoneyMinded no Treinamento Gestaun Negosiu Baziku ba Konstituante sira iha Suku Beco,Posto Suai Vila, Munisipiu Covalima.

Partisipante  iha Treinamentu ne’e mai husi Autoridade Lokal Suku Beco,Negosiante, Juventude inklui Komunidade hamutuk Ema 22 Feto 11 no Mane 11.

Sorin seluk MoneyMinded Nu’udar programa literasa Husi Bank ANZ servisu hamutuk ho Fundasaun MAHON hodi hatutan ba konstituante sira oinsa bele maneja osan rasik ba futuru ida diak Liu

Iha Sesaun ne Partisipante sira antusia no interativu hodi simu materia tanba Refleta no util Tebes ba Vida Diaria ida ne hatudu liu husi diskusaun Sira no Fo mos Feedback iha sesaun ikus nian

 

Ekipa MAHON

 
MAHON

Author & Editor