Tuesday, August 23, 2022

FUNDASAUN MAHON NO TIMOR MANPOWER AGENCY DISKUTE ASUNTU REKRUTAMENTU TIMOR-OAN BA SERVSIU IHA BRUNEI Darussalam

Diretor Timor Manpower Agency (TMA) hamutuk ho Ekipa Fundasaun Many Hands One Nation (MAHON)

Dili – Depois de hasoru Primeiro Ministru iha loron 22 fulan Agostu hamutuk ho Embaixador Timor nian ba Brunei, ohin Diretor Agensia husi Brunei Sr. Trevor Davids hasoru malu mos ho Ekipa Fundasaun MAny Hands One NAtion - (MAHON) hodi diskute kona-ba planu servisu hamutuk hodi  rekruta Timoroan ba servisu iha Brunei Darussalam, iha enkontru ne’ebe kuaze liu oras rua ne’e Diretor Timor Manpower Agency (TMA) koalia klean konaba planu rekrutamentu servisu Nain Timoroan,situasaun geral brunei nian, area servisu nst. Ba ekipa MAHON atu iha Futuru bele servisu hamutuk ho Fundasaun MAHON hodi fasililta Timoroan asesu ba merkadu Traballu iha Rai Brunei Darussalam.

Director ne salienta tan katak planu ne entre Governo Timor Leste no Goveno brunei (G to G) atu garante traballador sira nia direito wainhira servisu no Evita trafiku Humano nst.  Entertantu area servisu ne’ebe ba oin sei rekruta servisu nain Timoroan atu servisu ba Mak Hanesan : Hotelaria, Resort, Hospitalidade, konstrusaun, Agrikultura i Area seluk mos No traballador ne’ebe selesionadu sei asina kontratu hodi halo servisu iha Brunei durante Tinan Rua

Tuir Planu sei Asina MoU hamutuk entre Governo Nasaun rua iha Sexta Feira semana ne

Knàr MAHON Training Center nian mak atu kapasita joven sira neebe atu aplika ba oportunidade servisu iha Brunei liu-liu ba area espesifiku sira tuir demanda merkadu servisu husi TMA

Informasaun relevante Hare mos iha ne https://pt.tatoli.tl/2022/08/22/agencia-do-brunei-darussalam-tenciona-recrutar-timorenses/

Kona-ba MAHON hare iha Ne http://www.fundasaunmahon.org/

MAHON

Author & Editor