Wednesday, March 30, 2022

Kursu Komputador

 


Foto Espesial/Atividade Kursu iha Mahon Training


(KURSU + ESTAJIU) iha MAHON TRAINING CENTER

 

»  Kursu INGLES Pakote (Baziku fula 3 Presu $55.00), (Pre-Intermediate $ 60.00) No      Intermediate $ 65.00)
»    Kursu PORTUGUES Pakote Pakote (Baziku fula 3 Presu $55.00), (Pre-Intermediate $ 60.00) No Intermediate $ 65.00)
»    Kursu KOMPUTADOR (Programa 5, fulan 2, Presu Total $ 45.00)
»    Kursu OFFICE MANAGEMENT (Admin, Procument & Logistic) Estajiu fulan 2, kursu    fulan 3, presu total $ 75.00)
»    Kursu FINANCE MANAGEMENT (Finance, Accounting & Business) Estajiu fulan 2, kursu fulan 3, presu $ 75.00)
»    Kursu ICT (Software, Hardware ho Networking, fulan 2 full presu total $ 85.00)

Ita bo’ot  simu Manual ba Mata dalan, Kaos no Certifikadu GRATUITA

Interese labele lakon Oportunidade Kontaktu Ami  :
»    Nu. Telefone/WP +670-76547747/75025697
»    Fatin :  Rua, Bairo-Pite, Ex-Heliport, Besik Palasiu Prezidente Nicolao Lobato.


MAHON

Author & Editor